Skip to main content
PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

leren leren - leren leven

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

Samen sterk

PCPO Nieuwerkerk

PCPO Nieuwerkerk

vertrouwen - verbinding - verdieping

Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van PCPO Nieuwerkerk is een belangrijke gesprekspartner van de directeur-bestuurder van PCPO. De GMR bestaat in principe uit een ouder en een personeelslid van iedere school en heeft een notuliste. De GMR praat mee over het bovenschoolse beleid dat op de scholen gaat gelden, geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft wettelijk advies- en instemmingsrecht. Daarbij valt te denken aan personeelsbeleid, bestuursformatieplan, strategisch beleid en bijvoorbeeld financiële kaderstelling. Daarnaast komen ook actuele ontwikkelingen aan bod. De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De volgende personen zijn afgevaardigd naar de GMR:

  • Wouter Schippers, voorzitter en afgevaardigd vanuit de Elimschool;
  • een personeelslid vanuit de Gideonschool;
  • Jan-Willem Kalkman, lid vanuit CBS de Loofboom;
  • Wouter van der Pol, ouder-lid vanuit de Gideonschool;
  • een ouder vanuit Elimschool en
  • een ouder van CBS de Loofboom.
     

De voorzitter en notulist van de GMR werken nauw samen met de directeur-bestuurder om de vergaderingen goed voor te bereiden en vlot te laten verlopen. In de onderlinge communicatie werken we met korte lijnen. De directeur-bestuurder stelt scholingsbudget ter beschikking, zodat (bij)scholing voor de GMR-leden regelmatig kan worden gevolgd. Samen staan de GMR en bestuur voor hetzelfde doel: kwalitatief sterk onderwijs vanuit onze protestants christelijke identiteit aan onze leerlingen. De GMR is bereikbaar via gmr@pcponwk.nl.

De schoolspecifieke invulling van verenigingsbreed beleid, wordt besproken in de medezeggenschapsraad (MR) van elke school. 

 


 

Dinsdag 19 april heeft de GMR vergaderd.
Hierbij een korte weergave.

Tijdens deze vergadering heeft de PGMR ingestemd met het Bestuursformatieplan voor komend schooljaar 2022-2023. Ook is de vernieuwde Klachtenregeling besproken en heeft de GMR daar instemming op verleend. Verder heeft de stafmedewerker P&O de actuele werkwijze voor ‘Werving en selectie’ toegelicht.

Skyline